มี   บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดสันป่ายางหลวง เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ในบริเวณวัดสันป่ายางหลวง สมัยพระครูปินตา เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวงพร้อมด้วยคณะเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นผู้จัดตั้งขึ้นมาต่อมา
          วันที่ 1 เมษายน 2506 โรงเรียนวัดสันป่ายางหลวงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้โอนเข้ามาเป็นสังกัดเทศบาล สำนักงานการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2514 เทศบาลเมืองลำพูนได้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียนในบริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิม (ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน) เพื่อเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • พ.ศ. 2517 เทศบาลเมืองลำพูน ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน (อาคาร 2) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยย้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ออกจากบริเวณวัดสันป่ายางหลวงมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสันป่ายาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
 • พ.ศ. 2518 เทศบาลสร้างอาคารเรียนเป็นตึก สองชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
 • พ.ศ. 2520 เทศบาลเมืองลำพูน ได้สร้างอาคารหอประชุม
 • พ.ศ. 2525 เทศบาลเมืองลำพูน ได้สร้างอาคารเรียน สามชั้น 9 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 370,000 บาท สร้างโรงอาหารชั้นเดียว
 • พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
  (อาคารคุณธรรม 7)
 • พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
  (อาคารคุณธรรม 21)
 • พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
  (อาคารคุณธรรม 26)

 วันที่ 31 มกราคม 2550
โรงเรียนชุมชนสันป่ายางหลวง ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง”

 

 • พ.ศ. 2542 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (สน.ศท.3/12) ชื่อ “อาคารคุณธรรม 7 ใช้สำหรับเป็นอาคารเรียนห้องพิเศษ ประกอบด้วย ห้องธนาคารโรงเรียน จำนวน 1 ห้อง ห้องวิชาการ และ ห้องฝ่ายปกครอง จำนวน 1 ห้อง ห้องจริยธรรม จำนวน 1 ห้องห้องดนตรี- นาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง ห้องส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ห้องห้องสภานักเรียน จำนวน 1 ห้อง ห้องสภานักเรียน จำนวน 1 ห้องห้องจัดเก็บพัสดุ จำนวน 1 ห้อง  
 •  พ.ศ. 2542 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารประกอบ – โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
 •  พ.ศ. 2546 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (สน.ศท.3/12) ชื่อ “อาคารคุณธรรม 21 ใช้สำหรับเป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 และห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนอนุบาล ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องส่งเสริมพัฒนาเครื่องเล่นในร่ม จำนวน 1 ห้อง
 •  พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจัดสรรก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (สน.ศท.4/12) ชื่อ “อาคารคุณธรรม 26 ใช้สำหรับเป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6 และห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง ห้องสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้อง ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง
 •  พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจัดสรรก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (สน.ศท.4/12) ชื่อ “อาคารคุณธรรม 33 ใช้สำหรับเป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 และห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน 1 ห้อง ห้อง E – Learning จำนวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
 •  พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันใช้เป็นอาคารอำนวยการ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุม ห้องธุรการ ห้องพยาบาล
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

แผนที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
44 ถนนสันป่ายาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
โทรศัพท์: 0-5351-1699 โทรสาร: 0-5351-1699
Email: admin@spylschool.ac.th

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates